Chuyển tới nội dung
Microsoft 365 luôn đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

Bảo vệ và quản trị thông tin ở bất cứ đâu

Giải pháp bảo vệ dữ liệu an toàn cho doanh nghiệp dựa trên việc xác định vị trí dữ liệu để tìm ra các rủi ro. Bảo vệ dữ liệu ở bất cứ đâu bằng cách định cấu hình nhãn bảo vệ và lưu trữ.

Phân loại dữ liệu của bạn

Microsoft 365 cho phép quản trị viên có thể đánh giá và gắn thẻ các loại nội dung trong tổ chức nhằm kiểm soát nơi đến và đi của dữ liệu, tăng cường bảo mật cho các nội dung quan trọng ngay cả khi bị xóa.

phân loại dữ liệu
bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bảo vệ các dữ liệu quan trọng, bảo mật nhạy cảm của tổ chức bằng cách áp dụng các nhãn độ nhạy được liên kết với các hành động bảo vệ như mã hóa dữ liệu, hạn chế truy cập,…

Quản lý dữ liệu của bạn

Quản lý nội dung trong một vòng tròn bảo mật bằng cách sử dụng các tính năng của Microsoft 365 như nhập, lưu trữ và phân loại dữ liệu quan trọng. Quản lý thông tin nào cần giữ lại, thông tin nào có thể xóa vĩnh viễn.

quản lý dữ liệu

An tâm với sức mạnh bảo mật của Microsoft 365

bảo vệ an toàn dữ liệu
bảo vệ dữ liệu an toàn