Chuyển tới nội dung

Chính sách & Quy định chung

Tìm hiểu các chính sách và quy định chung khi sử dụng dịch vụ Microsoft 365:

Mua và bán dịch vụ Microsoft 365 tuân thủ chính sách do Microsoft quy định

Dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa người bán lại được ủy quyền (MMGROUP) và Microsoft, giữa người dùng cuối và Microsoft. Cả bên mua (khách hàng) và bên bán (MMGROUP) đều phải đồng ý và tuân thủ theo các chính sách dịch vụ của Microsoft được công bố tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/copyright/default

Vai trò của người bán lại được ủy quyền (MMGROUP)

Dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa người bán lại được ủy quyền là MMGROUP và Microsoft. Dựa trên thỏa thuận pháp lý thỏa thuận Microsoft 365 qua Người bán lại do Microsoft quy định và dựa trên các quy định chính sách dịch vụ khác do Microsoft tuyên bố. Theo đó: Nguyên tắc quan trọng và không thay đổi là:

  • Microsoft là nhà cung cấp dịch vụ Microsoft 365 cho khách hàng và chịu trách nhiệm duy trì, tuân thủ các cam kết dịch vụ.
  • Người bán lại được ủy quyền: giữ vai trò nhận thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn, chăm sóc khách hàng các vấn đề được Microsoft cho phép.
  • Khách hàng giữ toàn quyền tối cao kiểm soát Microsoft 365 của mình.

Người bán lại được ủy quyền là MMGROUP được phép và không được phép:

  • Được phép thỏa thuận thu phí dịch vụ Microsoft 365 tuân thủ chính sách giá do Microsoft áp dụng.
  • Được phép cấp quyền truy cập dịch vụ Microsoft cho khách hàng là người mua dưới sự cho phép của Microsoft sau khi khách hàng đã thanh toán phí.
  • Được phép ngừng cung cấp quyền truy cập dịch vụ Microsoft 365 khi khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán phí dịch vụ.
  • Được phép sử dụng các công cụ Microsoft cung cấp để phục vụ việc hỗ trợ kỹ thuật Microsoft 365 cho khách hàng.
  • Không được phép phán xét hoặc quyết định các vấn đề vi phạm hay không vi phạm chích sách dịch vụ Microsoft dành cho người dùng cuối.
  • Không được phép kiểm soát hoặc không cung cấp quyền quản trị viên tối cao cho khách hàng. Khách hàng phải được cung cấp quyền quản trị cao nhất của Microsoft 365.